Časopis Vesmír: 2019/12 – Posloucháme rozhlasové vysílání atomových jader

„Vědci zjistili, že…“ Nějak podobně začíná značná část zpráv
o pokrocích ve výzkumu. Jen výjimečně se dozvíme také
něco o použitých metodách. Jako by nebyly důležité. Jedna
z klíčových metod studia struktury látek na atomární úrovni
je nukleární magnetická rezonance (NMR). Využívá chování
atomových jader s nenulovým spinem ve vnějším magnetickém
poli po excitaci radiofrekvenčním vlněním. Jejímu rozvoji
a aplikacím se věnuje Jiří Brus z Ústavu makromolekulární
chemie AV ČR.